Tresty pre užívateľov marihuany sa od 1. mája zmiernia. Celé znenie zákona

Foto: cannabis-law.ca / konopkar.sk
Konopkar, 30. apríla 2022

Trestné sadzby za marihuanu pre vlastnú spotrebu sa znižujú.

Na Slovensku sa zavádza osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu za zachovania súčasných množstevných limitov.

Horná hranica trestnej sadzby bude v takomto prípade jeden, respektíve dva roky.

Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorá nadobúda účinnosť v nedeľu 1. mája.

Zavedie sa tiež možnosť takzvaného ochranného liečenia.

V prípade zavedenia novej skutkovej podstaty prechovávania marihuany bude horná hranica trestu jeden rok vtedy, ak pôjde o množstvo, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.

Horná hranica dva roky bude platiť pre množstvo, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku dávky.

Znížia sa tiež trestné sadzby aj v prípade prechovávania marihuany v množstve prekračujúcom prechovávanie pre vlastnú spotrebu, čiže nad desať dávok.

Predkladatelia tak reagujú na prísne trestanie recidivistov. Sadzby sa zmenia z troch až desať rokov na tri až sedem rokov. V prípade recidívy sa menia na päť až desať rokov namiesto doterajších desať až 15 rokov.

Zmeny sa týkajú len prípadu prechovávania a len vo vzťahu k látke z rastlín rodu konopa.

„Doterajšia úprava vo vzťahu k iným látkam, jedom a prekurzorom a vo vzťahu k dílerstvu zostáva zachovaná,“ zdôraznili poslanci v dôvodovej správe k novele.

V ustanovení o prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam sa v praxi niekedy radí i pestovanie rastlín z rodu konopa, sa odstráni spodná hranica trestnej sadzby. Doteraz to bol jeden rok.

Cieľom je podľa poslancov „umožniť súdom zohľadniť všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu a odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona“.

Ak by páchateľ súhlasil, novela umožní súdu uložiť namiesto trestu odňatia slobody ochranné liečenie.

Pôjde len o prípady prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu.

Podľa predkladateľov novely sa nemenia tresty pre tvrdé drogy a ani pre dílerov drog.

Poslanci parlamentu schválili novelu v polovici marca a prezidentka SR Zuzana Čaputová ju následne podpísala koncom marca.

 

Zdroje: hnonline.sk, kosicednes.sk

 

Celé znenie zákona:

 

Zá­kon zo 16. mar­ca 2022, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

Čl. I.

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z.z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č.492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­nač. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z.,uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z.,zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­nač. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­nač. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z.,zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z.z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 38/2019 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z.,zá­ko­na č. 420/2019 Z. z., zá­ko­na č. 474/2019 Z. z., zá­ko­na č. 288/2020 Z. z., zá­ko­na č. 312/2020 Z. z., zá­ko­na č. 236/2021 Z. z. a zá­ko­na č. 357/2021 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to: 

1. Za § 40 sa vkla­dá § 40a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

§ 40a

Pod­mie­neč­né upus­te­nie od pot­res­ta­nia

(1) Od pot­res­ta­nia pá­cha­te­ľa pre­či­nu pod­ľa § 171 ods. 1 ale­bo 2 mô­že súd pod­mie­neč­ne upus­tiť, ak mu sú­čas­ne ulo­ží ochran­né lie­če­nie za pod­mie­nok pod­ľa § 73.

(2) Súd pá­cha­te­ľo­vi ur­čí skú­šob­nú do­bu až na dva ro­ky; skú­šob­ná do­ba za­čí­na ply­núť dňom nas­le­du­jú­cim po dni na­do­bud­nu­tia prá­vop­lat­nos­ti roz­hod­nu­tia o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od pot­res­ta­nia.

(3) Ak pá­cha­teľ, u kto­ré­ho bo­lo pod­mie­neč­ne upus­te­né od pot­res­ta­nia, dodr­žal­pod­mien­ky ochran­né­ho lie­če­nia, súd vy­slo­ví, že sa os­ved­čil; inak roz­hod­ne, a to prí­pad­ne už v prie­be­hu skú­šob­nej do­by, o ulo­že­ní tres­tu.

(4) Ak súd do ro­ka od up­ly­nu­tia skú­šob­nej do­by neu­ro­bil roz­hod­nu­tie pod­ľa od­se­ku 3 bez to­ho, že by na tom mal pá­cha­teľ vi­nu, má sa za to, že sa os­ved­čil.

(5) Ak súd vy­slo­vil, že sa pá­cha­teľ, u kto­ré­ho bo­lo pod­mie­neč­ne upus­te­né od­pot­res­ta­nia, os­ved­čil, ale­bo ak sa má za to, že sa os­ved­čil, hľa­dí sa na ne­ho, ako ke­by ne­bol od­sú­de­ný.“. 

2.V § 47 ods. 2 sa slo­vá „§ 172 ods. 2, 3 ale­bo 4“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 172 ods. 5, 6, 7 ale­bo 8“.

3.V § 58 ods. 3 sa slo­vá „§ 172 ods. 3 ale­bo 4“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 172 ods. 7 ale­bo 8“.

4.V § 73 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3) Ochran­né lie­če­nie pod­ľa od­se­ku 2 písm. d) súd ulo­ží pá­cha­te­ľo­vi pre­či­nu pod­ľa § 171 ods. 1 ale­bo 2 iba ak s je­ho ulo­že­ním pá­cha­teľ súh­la­sí.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 a 4 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 a 5.

5. § 171 znie:

§ 171

(1) Kto neop­ráv­ne­ne pre­cho­vá­va omam­nú lát­ku ale­bo psy­chot­rop­nú lát­ku z ras­tli­ny ro­du ko­no­pa pre vlas­tnú pot­re­bu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na je­den rok.

(2) Kto neop­ráv­ne­ne pre­cho­vá­va omam­nú lát­ku ale­bo psy­chot­rop­nú lát­ku uve­de­nú v od­se­ku 1 pre vlas­tnú pot­re­bu vo väč­šom roz­sa­hu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

(3) Kto neop­ráv­ne­ne pre­cho­vá­va inú omam­nú lát­ku ale­bo psy­chot­rop­nú lát­ku ako u­ve­de­nú v od­se­ku 1, jed ale­bo pre­kur­zor pre vlas­tnú pot­re­bu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

(4) Kto neop­ráv­ne­ne pre­cho­vá­va inú omam­nú lát­ku ale­bo psy­chot­rop­nú lát­ku akou ­ve­de­nú v od­se­ku 1, jed ale­bo pre­kur­zor pre vlas­tnú pot­re­bu vo väč­šom roz­sa­hu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na päť ro­kov.“.

§ 172 znie:

§ 172

(1) Kto neop­ráv­ne­ne pre­cho­vá­va po akú­koľ­vek do­bu omam­nú lát­ku ale­bop­sy­chot­rop­nú lát­ku z ras­tli­ny ro­du ko­no­pa, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky až se­dem ro­kov.

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na päť ro­kov až de­sať ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a už bol za ta­ký čin od­sú­de­ný.

(3) Kto neop­ráv­ne­ne pre­cho­vá­va po akú­koľ­vek do­bu inú omam­nú lát­ku ale­bop­sy­chot­rop­nú lát­ku ako uve­de­nú v od­se­ku 1, jed ale­bo pre­kur­zor, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky až de­sať ro­kov.

(4) Kto neop­ráv­ne­ne

a) vy­ro­bí,

b) do­ve­zie, vy­ve­zie, pre­ve­zie ale­bo dá prep­ra­viť, ale­bo

c) kú­pi, pre­dá, vy­me­ní, za­do­vá­ži,

omam­nú lát­ku, psy­chot­rop­nú lát­ku, jed ale­bo pre­kur­zor ale­bo kto ta­kú čin­nosť spros­tred­ku­je, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky až de­sať ro­kov.

(5) Od­ňa­tím slo­bo­dy na de­sať ro­kov až pät­násť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 3 ale­bo 4 a už bol za ta­ký čin od­sú­de­ný.

(6) Od­ňa­tím slo­bo­dy na de­sať ro­kov až pät­násť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1, 3 ale­bo 4

a) pre oso­bu, kto­rá sa lie­či z dro­go­vej zá­vis­los­ti,

b) zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia,

c) na chrá­ne­nej oso­be, ale­bo

d) vo väč­šom roz­sa­hu.

(7) Od­ňa­tím slo­bo­dy na pät­násť ro­kov až dvad­sať ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1, 3 ale­bo 4

a) a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví ale­bo smrť,

b) vo­či oso­be mlad­šej ako pät­násť ro­kov ale­bo pros­tred­níc­tvom ta­kej oso­by, ale­bo

c) v znač­nom roz­sa­hu.

(8) Od­ňa­tím slo­bo­dy na dvad­sať ro­kov až dvad­sať­päť ro­kov ale­bo tres­tom od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1, 3 ale­bo 4

a) a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví via­ce­rým oso­bám ale­bo smrť via­ce­rých osôb,

b) ako člen ne­bez­peč­né­ho zos­ku­pe­nia, ale­bo

c) vo veľ­kom roz­sa­hu.“.

7.V § 173 ods. 1 sa slo­vá „na je­den rok až päť ro­kov“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „až na päť ro­kov“.

8.Za § 438i sa vkla­dá § 438j, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

„§ 438j Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. má­ja 2022“

„Trest od­ňa­tia slo­bo­dy, kto­rý ne­bol pod­mie­neč­ne od­lo­že­ný, a kto­rý bol prá­vop­lat­neu­lo­že­ný pred 1. má­jom 2022 za čin, kto­rý bol po­sú­de­ný ako trest­ný čin pod­ľa § 171ale­bo § 172, a kto­rý by bol po 30. ap­rí­li 2022 po­sú­de­ný ako iný trest­ný čin ale­bo ako čin­mier­nej­šie trest­ný, súd po opä­tov­nom po­sú­de­ní po­mer­ne skrá­ti, ak dĺžka ulo­že­né­hot­res­tu od­ňa­tia slo­bo­dy pre­vy­šu­je hor­nú hra­ni­cu tres­tnej sadz­by pre ta­ký čin po­na­do­bud­nu­tí účin­nos­ti toh­to zá­ko­na, ale­bo ak vzhľa­dom na oso­bu pá­cha­te­ľa aokol­nos­ti prí­pa­du by bo­lo po­ne­chanie pô­vod­nej dĺžky tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy preod­sú­de­né­ho nep­ri­me­ra­ne prís­ne. Pri­tom súd pri­hliad­ne na vzá­jom­ný po­mer tres­tnej­sadz­by us­ta­no­ve­nej pre čin pred na­do­bud­nu­tím a po na­do­bud­nu­tí účin­nos­ti toh­to­zá­ko­na. Pod­ľa rov­na­kých zá­sad pos­tu­pu­je, ak za ta­ký čin a zbie­ha­jú­ci sa iný trest­ný čin bol ulo­že­ný úhrn­ný ale­bo súhrn­ný trest. O po­mer­nom skrá­te­ní tres­tu roz­ho­du­je súd, v ob­vo­de kto­ré­ho sa trest od­ňa­tia slo­bo­dy vy­ko­ná­va, a to aj bez návr­hu.“

Čl. II

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. má­ja 2022.
 

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím