Veľká príručka: Kedy je za marihuanu väzenie?

Foto: WEB
Konopkar, 6. septembra 2019

Tretina mladých ľudí priznáva, že má skúsenosť s marihuanou. V článku preto priblížim, ako je to u nás s užívaním marihuany z pohľadu zákona, aké sankcie Vám hrozia a dozviete sa o zaujímavých prípadoch, ktoré riešili naše súdy.

 

Stovky prípadov ročne

V roku 2018 polícia riešila 480 prípadov, kedy páchateľ mal mať pri sebe od jednej do desať dávok marihuany pre vlastnú potrebu. Tohto roku to bolo k augustu 2019 zatiaľ 246 prípadov.

Taktiež riešila aj ďalšie prípady, ktoré sa klasifikujú ako výroba, dovoz, vývoz, preprava, kúpa či iné disponovanie, prechovávanie viac ako 10 dávok či zvádzanie na užívanie marihuany, podporovanie v užívaní marihuany alebo iné šírenie marihuany (presnejšiu klasifikáciu trestných činov súvisiacich s marihuanou nájdete v § 171 až 174 Trestného zákona).

Štatistiku prípadov súvisiacich s marihuanou si môže stiahnuť tu a tu– ide o informácie, ktoré som získal na základe infožiadosti od Ministerstva vnútra SR. 

 

 

Je jedna dávka trestná? 

Áno, je.

Už za jednu dávku marihuany, ktorú Vám polícia nájde, Vám hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.

Samozrejme v praxi Vám za jednu dávku určite nebude uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. 

Ale ak budete mať šťastie, tak môže byť úplne upustené od potrestania alebo dostanete „podmienku“ či peňažný trest vo výške niekoľko sto eur[1][2]– práve peňažný trest je to, čo je pre Vás výhodnejšie ako podmienka, lebo jeho uhradením sa na Vás hľadí, akoby ste nikdy nebol odsúdený a nebudete mať tak ani záznam vo výpise z registra trestov (budete mať záznam v odpise registra trestov, ale ten sa v bežných životných situáciách používa výnimočne).

Zároveň je nutné uviesť, že sa­mot­ná kon­zu­má­cia ma­ri­hua­ny nie je tres­tná, ale trestné je jej prechovávanie a to i pre vlastnú potrebu.

Z hľadiska prísnosti trestania sú dôležité hranice 1 – 3 dávky (maximálny trest 3 roky, v prípade, ak prechovávate marihuanu pre vlastnú potrebu, teda nie na predaj), 4 – 10 dávok (v prípade, ak ju máte pre vlastnú potrebu, tak Vám hrozí trest odňatia slobody na maximálne 5 rokov, v praxi očakávajte skôr podmienku alebo peňažný trest), za viac ako 11 dávok alebo ak prechovávate marihuanu pre inú osobu Vám hrozí od 3 do 10tich rokov trestu odňatia slobody (v tomto prípade, ak by Vám uložili trest na spodnej hranici, tak môžete ešte skončiť s podmienkou).

Ak by ste prechovávali marihuanu vo väčšom rozsahu, teda v hodnote nad 2660,- Eur, tak Vám hrozí minimálny trest vo výške 10 rokov. 

 

Čo je jedna dávka?

Zákon pozná termín obvykle jednorazová dávka, ale tento termín nie je presne definovaný, pričom súdna prax sa v tejto oblasti neustále vyvíja.

Možno však zhodnotiť, že súdy za jednorazovú dávku považujú množstvo sušenej rastliny aspoň vo výške 500 mg, pričom nezáleží od toho, koľko účinnej látky uvedené množstvo obsahuje.

 

 

Ak by však množstvo účinnej látky bolo príliš nízke, bolo by nutné konštatovať, že nejde o omamnú látku.

 

Zadovážil som si “joint“. Môžu ma väzobne stíhať?  

Naše súdy už judikovali, že ko­na­nie, keď si ob­vi­ne­ný za­bez­pe­ču­je sám pre se­ba omam­nú lát­ku, aby ju skon­zu­mo­val, nie je až tak zá­važ­né, aby bo­lo vä­zob­ným dô­vo­dom.

V ko­neč­nom dôs­led­ku vy­plý­va aj zo sa­mot­nej kon­cep­cie tzv. dro­go­vých tres­tných či­nov, keď štát za­me­ria­va rep­re­siu nie na kon­zu­men­tov ná­vy­ko­vých lá­tok, ale naj­mä na prí­pa­dy tzv. dí­le­rov drog, t. j. osôb, kto­rí dis­tri­buu­jú väč­šie množ­stvá ná­vy­ko­vých lá­tok z dô­vo­du zís­ka­va­nia finan­čných pros­tried­kov.

Oba­va pro­ku­ra­tú­ry, že si ob­vi­ne­ný bu­de za­bez­pe­čo­vať ma­ri­hua­nu pre vlas­tnú kon­zu­má­ciu (tzv. spot­reb­ná dr­žba), nie je až tak zá­važ­ná, aby os­pra­vedl­ni­la ob­me­dzenie osob­nej slo­by obvi­ne­né­ho za pou­ži­tia in­šti­tú­tu väz­by.

V individuálnom prípade by súd mohol rozhodnúť aj o väzobnom stíhaní, ale všeobecne by Vám väzba hroziť nemala a mali by ste byť stíhaní na slobode.    

 

Môže ma policajt na ulici vyzývať na vydanie marihuany?

Naše súdy už rozhodli, že je v rozpore so zákonom, ak príslušník polície vyzýva osobu, ktorá sa mu len zdá z nejakého subjektívneho dôvodu čudná (podozrivá), nepácha trestnú činnosť, vyložiť omamné látky, resp. iné veci, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti.

Tiež uviedli, že ak sa osoba obžalovaného, či iné v aute sa nachádzajúce osoby zdala príslušníkom čudná, resp. podozrivá, či už zo spáchania priestupku alebo trestného činu, mali povinnosť najskôr tejto osobe oznámiť, z čoho je podozrivá a následne ju poučiť o jej právach, a to aj o práve, že k priznaniu sa zo spáchania priestupku alebo trestného činu nemožno nikoho nútiť. V takomto prípade by dobrovoľne vydaná vec podozrivou osobou mohla byť považovaná za zákonný dôkaz[3][4].  

 

 

Tiež vo viacerých prípadoch bol skonštatovaný nezákonný postup polície pri vydávaní omamných látok. 

Najvyšší súd SR napr. skonštatoval, že ak mali príslušníci podozrenie zo spáchania trestného činu (napr. z prechovávania omamných látok), mali postupovať podľa Trestného poriadku, t.j. osobu podozrivú zo spáchania trestného činu zadržať a následne vykonať osobnú prehliadku so súhlasom prokurátora.

Neobstojí preto argumentácia príslušníkov, že veci vydal obvinený dobrovoľne na základe výzvy príslušníka, o čom príslušníci spísali zápisnicu.

Aj v ďalších známych prípadov súdy neuznali, že omamné látky boli vydané dobrovoľne a v súlade so zákonom[5][6].

 

Oplatí sa priznať, ak som spáchal trestný čin súvisiaci s marihuanou? 

Všeobecne pri každom trestnom stíhaní platí, že niekedy sa oplatí priznať a niekedy nie, ale určite nie ešte predtým, než sa poradíte s advokátom.

Je Vašim právom nevypovedať (nenechajte sa presvedčiť policajtmi, že je pre Vás lepšie vypovedať) a určite zvoľte radšej hrozbu zadržania či väzby, než následne dostať vysoký trest.

Preto iniciatívne sa nepriznávajte, hoci by Vám hrozil aj vysoký trest.

 

 

Totiž, ak sa priznáte, hoci aj len v štádiu, keď ste ešte len podozrivý a teda Vašu výpoveď procesne neskôr, ak aj budete obvinený, nemožno použiť, dáte policajtom návod, akým smerom zamerať vyšetrovanie, teda kde sa nachádzajú veci, ktoré sú dôležité pre trestné konanie a ktorých svedkov vypočuť.

Je preto dôležité sa iniciatívne nepriznávať aj preto, lebo v mnohých prípadoch sa vyskytnú závažné procesné chyby, ktoré ak by ste sa nepriznali, tak by to viedlo k Vášmu oslobodeniu.

V praxi sa napr. vyskytli prípady, kedy bolo skonštatované, že vyšetrovateľ neskoro vydal uznesenie o začatí trestného stíhania[7], obžalovaní mali byť nelegálne sledovaní či domová prehliadka bola vykonaná nezákonne.

 

Čo ak, iba polievate rastliny? 

Okresný súd v Piešťanoch riešil prípad[8], kedy obžalovaný chodil týždeň polievať rastliny, o ktorých tvrdil, že nevedel, že sú určené na výrobu drog, pričom bol oslobodený. Na takúto obhajobu sa však nespoliehajte, keďže každý prípad je individuálny a na Slovensku je trestné aj pestovanie Cannabisu, z ktorého sa marihuana vyrába. 

 

 

_____________________________

Zdroje:

[1]V prípade vedenom na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 3To/102/2018 bol za jednu dávku bol uložený peňažný trest vo výške 200,- Eur.

[2]V prípade vedenom na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 13T/88/2013 bol za 3 – 6 dávok uložený peňažný trest vo výške 500,- Eur.

[3]Vec vedená na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 30T/137/2015

[4]Najvyšší súd SR vo veci vedenej pod sp. zn. 5Tdo/47/2010, link: https://www.nsud.sk/data/att/2214.pdf, podobne uviedol, že ak v konkrétnom prípade nebolo zistené aspoň podozrenie z páchania priestupku alebo trestného činu osôb nachádzajúcich sa vo vozidle, ktoré policajná hliadka zastavila, tak služobný zákrok bol neopodstatnený. Ničím nebolo v predmetnej veci dokumentované, či hliadkujúci policajti vôbec mali nejaké podozrenie z páchania trestného činu alebo aspoň priestupku, či už na základe vlastného pozorovania, alebo na základe oznámenia inej osoby alebo na základe predchádzajúcich poznatkov policajných orgánov a pod., z ktorých by bolo možné odvodzovať opodstatnenosť vykonania služobného zákroku.

[5]https://kosice.korzar.sme.sk/c/22128623/policia-namieta-tvrdenie-sudcu-o-nezakonnom-postupe.html

[6]Vec vedená na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 1T/6/2018 – súd neuveril tomu, že obžalovaná bola skutočne poučená o možnosti dobrovoľne vydať vec, ale podľa súdu bolo poučenie  v skutočnosti len zaznamenané v zápisnici

[7]Vec vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 3T/156/2012

[8]Vec vedená na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 1T/212/2012

Ďalšie zdroje sú prelinkované priamo na stránky, kde sa zdroj informácii nachádza.  

_____________________________

 

Autor článku: Roman Frnčo, advokát pôsobiaci v Košiciach. poslanec mestskej časti Košice – Nad jazerom.

 

 

Zdroj: frnco.blog.sme.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím