Kanada splatila všetky svoje dlhy v priebehu 24 hodín. Pomohla jej legalizácia marihuany

Foto: WEB
Konopkar, 28. októbra 2018

Ako zba­viť kra­jinu ob­rov­ských dl­hov? Bežne sa to robí tak, že si štát vezme ďal­šiu pô­žičku a vy­platí starý dlh
Ka­nada to však uro­bila iným štý­lom a dlh zmi­zol v prie­behu dňa. Sta­čilo zle­ga­li­zo­vať ma­ri­hu­anu a sle­do­vať prí­lev pe­ňazí do štát­neho roz­počtu

Ako zba­viť kra­jinu ob­rov­ských dl­hov?  Na­prí­klad le­ga­li­zá­ciou ma­ri­hu­any. V prie­behu jed­ného dňa po tom, čo 17. ok­tóbra Ka­nada po­vo­lila uží­va­nie me­di­cín­skej ma­ri­hu­any sa rozp­ly­nuli všetky dlhy kra­jiny ako para nad hr­n­com. Ob­rov­ské pe­niaze do štát­nej po­klad­nice to­tiž pri­nieslo práve roz­hod­nu­tie o tom, že ma­ri­hu­ana je le­gálna.

Ani taká krásna kra­jina ako je Ka­nada sa ne­vyhla dl­hom. Cel­kovo mala se­keru vo výške 650 mi­liárd do­lá­rov. Keďže o ma­ri­hu­anu bol po le­ga­li­zá­cii ne­sku­točný zá­u­jem, kra­jina vy­brala na da­niach v prie­behu jed­ného dňa ex­trémne množ­stvo pe­ňazí do štát­neho roz­počtu. Z týchto pe­ňazí spla­tila celý svoj dlh a v sú­čas­nosti má čistý štít.

 

 

„Ho­vo­ril som vám to, je to ne­sku­točné. V je­den deň ste oc­hro­mený dl­hom a na druhý deň zmizne vo vzdu­chu. Je to ďal­šia z vecí, ktorá robí Ka­nadu úžas­nou kra­ji­nou, kto­rou aj je,“ po­ve­dal pre­miér Jus­tin Tru­deau. Po­dobné nad­še­nie pre­ja­vil aj mi­nis­ter fi­nan­cií Bill Mor­neau: „Dlh kle­sol na 300 mi­liárd pred de­sia­tou ho­di­nou ran­nou. Pre­daje boli sta­bilné po­čas ce­lého dňa.“

O ma­ri­hu­anu je zá­u­jem v ce­lých Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. S ras­tú­cim zá­uj­mom ras­tie aj po­čet fi­riem, ktoré sa pred­há­ňajú v tom, ktorá po­skytne lepší pro­dukt s niž­šou ce­nou. Ma­ri­hu­ana sa stáva biz­ni­som, ktorý bude v bu­dúc­nosti pre­kvi­tať a to nie­len v Ame­rike.

 

Po­zi­tívne účinky me­nia ná­zory ľudí

Ako je možné, že sa zo za­tra­co­va­nej drogy stáva vše­mocný liek? Dô­vo­dom sú po­zi­tívne účinky ma­ri­hu­any, na ktoré pri­chá­dzajú vedci až po­stu­pom času. Tra­dičná ma­ri­hu­ana má na­ozaj zau­jí­mavé vplyvy na ľud­ský or­ga­niz­mus. Na dru­hej strane spô­so­buje zá­vis­losť. Ak však od­strá­nime látku s náz­vom THC, ktorá spô­so­buje stavy zá­vis­losti, ostane nám ma­ri­hu­ana, ktorá nemá ne­ga­tívne účinky.

Takto spra­co­vaná ma­ri­hu­ana sa na­zýva me­di­cín­skou, a práve tu je možné le­gálne uží­vať. Hlav­nou zlož­kou, ktorá vplýva na naše zdra­vie je ka­na­bi­diol (CBD). Táto látka do­káže priam zá­zraky. Vie si po­ra­diť s bo­les­ťou, úz­kos­ťou, ne­ga­tív­nymi do­padmi stresu a na­prí­klad aj ne­spa­vos­ťou. Mala by do­konca vplý­vať aj na zvy­šo­va­nie li­bida.

 

Update: Ďakujeme za upozornenie od čitateľa, článok nakoniec nie je úplne pravdivý. Príjem peňazí z legálnej marihuany do štátneho rozpočtu Kanady je však naďalej nespochybniteľný.

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Novinky
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím