Marihuana môže byť zázračnou zbraňou proti starnutiu mozgu

Foto: WEB
Konopkar, 27. septembra 2018

Za­tra­co­vaná ma­ri­hu­ana opäť prek­va­pila. Vedci ten­to­krát ob­ja­vili jej ďal­šiu zá­zračnú schop­nosť. Podľa tes­tov na my­šiach do­káže pre­trans­for­mo­vať star­núci mo­zog na mladý a vý­konný mo­zog die­ťaťa

Ma­ri­hu­ana bola ešte v ne­dáv­nej mi­nu­losti dé­mo­ni­zo­vaná a pat­rila me­dzi takz­vané tvrdé drogy. Za jej uží­va­nie si mo­hol pu­to­vať do chládku po­kojne aj na nie­koľko ro­kov.

Dnes je však si­tu­ácia iná, ľud­stvo sa ne­us­tále vy­víja a na svetlo sveta pri­chá­dzajú nové ob­javy, ktoré vy­vra­cajú tie pô­vodné.

Presne toto pos­tihlo aj za­tra­co­vanú ma­ri­hu­anu. Po­čet jej od­por­cov po­maly, ale isto klesá, a to hlavne me­dzi mla­dými ľuďmi. Jej po­zi­tívne účinky dnes ne­spo­chyb­ňujú ani tí naj­lepší le­kári.

Je to na­ozaj tak, táto „droga“ je vlastne lie­čivá. Zá­zrač­nou lát­kou ma­ri­hu­any je takz­vaný ka­na­bi­diol, ktorý sa skrýva za skrat­kou CBD. Práve ten dáva ma­ri­hu­ane množ­stvo fan­tas­tic­kých účin­kov a po­zi­tívne vplýva hlavne pri váž­nych psy­chic­kých cho­ro­bách a bo­lesti.

 

Testy na my­šiach pri­niesli ná­dej pre bu­dúce ge­ne­rá­cie

Stra­šia­kom bol na­opak ob­sah látky s náz­vom THC. Práve táto látka sa pod­pi­suje pod vznik zá­vis­losti. Ak množ­stvo tejto látky mini­ma­li­zu­jeme, do­siah­neme takz­vanú le­kár­sku ma­ri­hu­anu, ktorá má ob­rov­ské množ­stvo po­zi­tív­nych a tak­mer žiadne ved­ľaj­šie účinky. Do­te­raz sme si teda mys­leli, že THC vlastne nemá žiadne po­zi­tívne účinky. Naj­novší ob­jav to však vy­vra­cia.

Podľa ve­dec­kej štú­die zre­a­li­zo­va­nej na Uni­ver­zite v meste Bonn je to práve THC, ktorá ob­no­vuje schop­nosti mozgu u star­ších myší a zvráti tak pro­ces jeho star­nu­tia. Ako to vlastne fun­guje?

Podľa ved­cov sa THC viaže na takz­vané ka­na­bi­no­idné re­cep­tory. Tie sa spá­jajú so star­nu­tím zmys­lo­vých fun­kcií. Čím sme starší, tým sa ak­ti­vita týchto re­cep­to­rov zni­žuje. To spô­so­buje zní­že­nie schop­nosti učiť sa a do­konca stratu pa­mäti.

Dnes tak teda po­známe prav­de­po­dobný liek. Prek­va­pivé vý­sledky boli do­sia­hnuté pri star­ších my­šiach. Tým boli po­dá­vané nízke dávky lieku s ob­sa­hom THC. 

Vedci ná­sledne štu­do­vali moz­gové tka­nivo týchto myší, a zis­tili, že ich ge­ne­tický kód je na­vlas rovnaký ako ten u veľmi mla­dých myší. Tak­tiež od­ha­lili zvý­šený po­čet ner­vo­vých dráh v moz­go­vom tka­nive.

Pro­fe­sor An­dreas Zim­mer z In­šti­tútu mo­le­ku­lár­nej psy­chiat­rie na Uni­ver­zite v meste Bonn po­ve­dal: „Vy­ze­ralo to tak, ako keby liečba lát­kou THC zvrá­tila bio­lo­gické ho­diny.“

Tes­tov na ľu­ďoch sa len tak skoro ne­doč­káš. Ob­jav však pred­sta­vuje ná­dej pre bu­dúce ge­ne­rá­cie.

 

Zdroj: startitup.sk, forbes.com

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím