9 účinkov marihuany na telo a mozog

Foto: WEB
Konopkar, 29. mája 2018

Jednu z po­sled­ných naj­kom­plex­nej­ších správ o vplyve ma­ri­hu­any na zdra­vie člo­veka pub­li­ko­vala v roku 2017 ko­lek­tívna ve­decká aka­dé­mia USA – Ná­rodná aka­dé­mia vied, in­ži­nier­stva a me­di­cíny.

Je jasné, že všetky in­for­má­cie je po­trebné brať s ur­či­tou re­zer­vou, na­koľko každý je­di­nec je iný a ne­mu­sia sa dané účinky pre­ja­viť úplne u kaž­dého. Vedci sa však zhodli na zau­jí­ma­vých vply­voch tejto látky, ktoré boli za­zna­me­nané u ur­či­tej vzorky ľudí.

 

1. Bu­deš sa po nej cí­tiť „dobre“

Ma­ri­hu­ana ob­sa­huje účinnú látku zvanú tet­ra­hyd­ro­ka­na­bi­nol (THC), ktorá má vplyv na tú časť mozgu, ktorá je zod­po­vedná za tvoj po­cit spo­koj­nosti a po­te­še­nia (rov­nako ako ten, čo pre­ží­vaš pri dob­rom jedle alebo sexe).

 

 


2. Krát­ko­dobo zvýši tvoju srd­covú frek­ven­ciu

Po užití ma­ri­hu­any sa do pár mi­nút môže do­sta­viť zrých­le­nie tepu o 20 až 50 úde­rov za mi­nútu. Tento úči­nok môže tr­vať od 20 mi­nút až do 3 ho­dín.

 

 

Vý­sledky vý­skumu jed­no­značne ne­po­tvr­dili, av­šak ani ne­vy­vrá­tili to, že by faj­če­nie ma­ri­hu­any zvy­šo­valo ri­ziko srd­co­vého in­fa­ktu.

 

3. Do­káže zmier­niť nie­ktoré druhy bo­lesti

Ma­ri­hu­ana ob­sa­huje aj ďal­šiu che­mickú látku zvanú ka­na­bi­diol (CBD), kto­rej sú pri­pi­so­vané via­ceré te­ra­pe­utické účinky.

 

 

Uvá­dza sa, že môže uľa­viť od bo­lesti alebo do­konca po­môcť pri po­ten­ciál­nej liečbe nie­kto­rých dru­hov det­skej epi­lep­sie.

Správa tiež prišla so zá­ve­rom, že práve táto látka v kom­bi­ná­cii s THC môže byť účinná pri liečbe chro­nic­kej bo­lesti. To je aj dô­vod, prečo sa ma­ri­hu­ana vy­užíva v me­di­cíne.

 

 

Kon­krétne sa vedci dom­nie­vajú, že ma­ri­hu­ana má po­zi­tívne účinky v boji so zá­pa­lom, ktorý spô­so­buje na­prí­klad re­uma­tickú artritídu, ale ur­čitú úľavu môže pri­niesť aj pa­cien­tom tr­pia­cim črev­nými ocho­re­niami, ako je Croh­nova cho­roba alebo ul­ce­rózna ko­li­tída.

 

4. Môže byť ná­po­mocná pri re­gu­lá­cii epi­lep­tic­kých zá­chva­tov

Brit­ská far­ma­ce­utická spo­loč­nosť GW Pharma vy­vi­nula liek s náz­vom Epi­di­olex, ob­sa­hu­júci zložku CBD.

Tento je na naj­lep­šej ceste k tomu, aby sa stal po jeho schvá­lení pr­vým svojho druhu, čo bude na­po­má­hať pri liečbe zried­ka­vých fo­riem det­skej epilepsie.

 

 

Spo­loč­nosť ráta s jeho po­ten­ciál­nym vy­uži­tím u ľudí s tzv. Dra­ve­to­vým syn­dró­mom, zried­ka­vou for­mou epi­lep­sie, ktorá je sprevádzaná via­ce­rými typmi zá­chva­tov.

Dobrá správa je tá, že už v marci tohto roku spo­loč­nosť zre­a­li­zo­vala tri skú­šobné fázy, ktoré pre­uká­zali v tomto ohľade ur­čitý pozitívny úči­nok.

 

5. Na­rúša po­cit rov­no­váhy

Ma­ri­hu­ana vplýva na mo­zo­ček a ba­zálne gan­gliá, teda tie ob­lasti mozgu, ktoré na­po­má­hajú udr­žia­vať rov­no­váhu, ko­or­di­ná­ciu, regulovať re­akčný čas a dr­ža­nie tela.

 

 

6. Môže skres­ľo­vať tvoj po­jem o čase

Jed­ným z naj­čas­tej­šie za­zna­me­na­ných účin­kov uží­va­nia ma­ri­hu­any je na­do­bud­nu­tie po­citu, že sa čas zrých­lil alebo sa na­opak vlečie.

 

 

Štú­dia, ktorá bola usku­toč­nená ešte v roku 1998 na dob­ro­voľ­ní­koch pod vply­vom THC, zis­tila s po­u­ži­tím mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cie, že mnohí mali zme­nený tok krvi do mo­zočka, čo s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou zo­hráva úlohu pri sa­mot­nom vní­maní času.

 

7. Môže spô­so­biť za­čer­ve­na­nie očí

Deje sa tak z dô­vodu, že ma­ri­hu­ana pris­pieva k roz­ši­ro­va­niu krv­ných ciev.

 

 

V USA marihuanu predpisujú aj na glaukóm.

 

8. Na­vodí po­cit hladu

Či už ide o prí­le­ži­tost­ného alebo ťaž­kého faj­čiara, väč­šina má ten­den­ciu sa pre­je­dať.

 

 

Vedci ho­vo­ria o špe­ciál­nej sku­pine moz­go­vých bu­niek, ktorá sa zvy­čajne ak­ti­vuje po tom, ako člo­vek doje. Majú nás „upo­zor­niť“ na to, že máme dosť.

Po užití ma­ri­hu­any sa však ak­ti­vuje len jedna zložka bu­niek po­tlá­ča­jú­cich chuť do jedla. Preto bu­deš mať po­cit hladu.

 

9. Za­sa­huje do pro­cesu vy­tvá­ra­nia spo­mie­nok

Výsledky niektorých štú­dií naz­na­čili, že uži­tie ma­ri­hu­any za­sa­huje krát­ko­dobú pa­mäť, pri­čom tento úči­nok je viac vi­di­teľný u príležitostných faj­čia­rov.

 

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím