Žitňanská: Budeme tretinu mladých ľudí kriminalizovať?

Foto: most-hid.sk
Konopkar, 21. februára 2018

Drogová legislatíva, ktorá tretine mladých ľudí hrozí väzením, ale nie je dostatočne účinná voči dílerom, je zlá.
Autorka je ministerkou spravodlivosti a podpredsedníčkou strany Most-Híd

Návrh novej drogovej legislatívy bol stiahnutý z rokovania vlády. Napriek tomu, aby sa o ňom nešírili ďalšie mýty, ho treba uviesť do kontextu.

Návrh je v súlade s programovým vyhlásením vlády, prešiel úvodnou fázou legislatívneho procesu, t.j. medzirezortným pripomienkovaním, Radou vlády pre protidrogovú politiku, aj Legislatívnou radou vlády a na vládu bol predložený bez rozporu.

Všetkým zainteresovaným dnes musí byť zrejmé, že súčasná drogová legislatíva neslúži svojmu účelu. Nemá ani preventívny a ani odstrašujúci účinok. Až 30 percent mladých ľudí vyskúšalo drogu, čo by podľa platnej legislatívy malo znamenať, že títo všetci by mali byť stíhaní.

Ja som presvedčená, že drogová legislatíva, ktorá tretine mladých ľudí hrozí väzením, ale nie je dostatočne účinná voči dílerom, nevie nasmerovať užívateľov drog do lekárskej starostlivosti a umožňuje udeľovať rôzne tresty za rovnaké delikty, je zlá. A nielen zlá, je aj v rozpore s princípmi právneho štátu.

Drogová politika je citlivá téma, a preto sme pri príprave nášho návrhu zvolili jedinú možnú a serióznu cestu – zákon sme pripravovali v spolupráci s odborníkmi na drogovú problematiku. Odborný argument na odmietnutie návrhu na stole nie je, inak by nešiel na vládu bez rozporu.

Odborníci z relevantných oblastí, ktorí v rámci pracovnej komisie o návrhu diskutovali, dospeli k presvedčeniu, že v prípade držby nepatrného množstva drogy by mala dostať prevencia prednosť pred kriminalizáciou. Toto je koniec koncov jeden z cieľov v boji s drogovou kriminalitou, a preto by to mal byť aj jeden z cieľov drogovej legislatívy.

Zákon nedekriminalizuje marihuanu (ani iné drogy) spôsobom, ako sa mu podsúva. Držať drogu by aj podľa nového zákona zostalo protiprávnym konaním, len sme stanovili hraničné množstvá drogy, podľa ktorých sa určujú sankcie. Nepatrné množstvo drogy by bol priestupok, za čo hrozí pokuta.

Ak by išlo o mladistvého, nasmerovali by sme ho na diagnostiku a v prípade potreby na liečenie. Môžeme sa baviť v súvislosti s drogovou problematikou o prevencii, ako počúvame aj z prostredia koalície, budem tomu tlieskať. Ale v trestnom práve riešime situácie, keď je niekto chytený s drogou, a to sme už o krok ďalej.

Ako to v takomto prípade podľa súčasnej legislatívy funguje?

V našich podmienkach je aplikačná prax súdov rozdielna. Niektoré súdy rozhodujú tak, že keď má u seba páchateľ do 0,5 gramu marihuany, nemal by byť trestne stíhaný. Druhá časť rozhodovacej činnosti súdov je úplne odlišná. Máme právoplatné rozsudky, keď osoba mala u seba 0,3 gramu alebo dokonca 0,2 gramu marihuany a bola právoplatne odsúdená. To je obrovská odlišná prax súdov, ktorá nás viedla k tomu, že presne stanovíme v zákone dávku drogy. My ju nazývame nepatrné množstvo.

Pre vyššie množstvá zavádzame jednoznačné hmotnostné kritériá, čo zabezpečí jednak rovnaký postih za rovnaké konanie a tiež nevyhnutnú mieru predvídateľnosti trestnosti konania zo strany páchateľa. Takáto právna úprava znamená aj napĺňanie princípov právneho štátu, lebo jeden z jeho princípov hovorí, že na rovnakú skutočnosť a na rovnakú situáciu reaguje súd rovnakým rozhodnutím. A nehovorím teraz o tom, či má niekto dostať podmienku dva roky alebo tri, ale nesmie sa stávať, že na jednom súde je trestné 0,2 gramu marihuany a na druhom to musí byť nad 0,5 gramu.

A nielen to. Náš zákon je namierený hlavne proti dílerom. Oddeľujeme v ňom samotnú držbu drogy od obchodovania s drogami, čím zabezpečíme, že užívatelia drog nebudú postihovaní za ten istý trestný čin a v rovnakom rozsahu ako díleri alebo výrobcovia drog. S ohľadom na nižšiu mieru spoločenskej nebezpečnosti navrhujeme mierne nižší postih za držbu drog ako za výrobu a obchodovanie s nimi.

Upúšťame od konceptu „obvykle jednorazovej dávky pre osobnú spotrebu“, ktorá najviac spôsobuje spomenuté aplikačné nejasnosti a vedie k rozdielnym postupom súdov. Upúšťame aj od posudzovania závažnosti spáchaného činu podľa kritéria škody určovaného od ceny drogy na čiernom trhu. To tiež v praxi vedie k nejasnostiam (ceny drog na čiernom trhu sa určujú podľa krajov, teda kým v BA kraji dávka stojí napríklad desať eur, v inom kraji môže stáť len päť eur).

S ohľadom na zásadu ultima ratio trestného práva navrhujeme vyňať z pôsobnosti Trestného zákona prvú neoprávnenú držbu drogy v nepatrnom množstve (v prípade marihuany do jedného gramu) a vec riešiť  v priestupkovom konaní ako priestupok pokutou do 165 eur. Pri opakovanom záchyte nepatrného množstva drogy v rámci jedného roka u toho istého páchateľa by už vznikla trestnoprávna zodpovednosť. U detských páchateľov (do 18 rokov) sa navrhuje upustenie od potrestania v správnom konaní a následný odklon do pôsobnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a v prípade potreby aj následnej liečby.

Navrhované zmeny v drogovej legislatíve by znamenali výrazné odbremenenie celého trestného systému o najmenej závažné prípady drogovej trestnej činnosti (približne 50 percent všetkých záchytov je do jedného gramu) a tiež minimalizáciu ďalších škôd pre kategóriu užívateľov a experimentátorov a pre ich ďalšie uplatnenie v spoločnosti.

Motivujeme k dobrovoľnej liečbe možnosťou upustiť od potrestania u najmenej závažných foriem drogovej trestnej činnosti, ak páchateľ dobrovoľne podstúpi liečbu závislosti. Pretože mnohí z týchto, prevažne mladých ľudí, sú v prvom rade chorí, nie kriminálnici.

 

Zdroj: dennikn.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím