Ako marihuana vplýva na náš organizmus

Foto: startitup.sk
Konopkar, 30. januára 2017

Výskum mari­hu­any je obtiažny najmä kvôli jej ile­ga­li­zá­cii. Ame­ric­kým ved­com sa však poda­rilo vydať správu o niektorých jej účin­koch na naše telo i ducha.

Patrí medzi naj­star­šie drogy. Je popu­lárna, kon­tro­verzná a v mno­hých čas­tiach sveta legálna - mari­hu­ana. Orga­niz­mus kaž­dého člo­veka môže na jej uži­tie rea­go­vať inak. Aj napriek tomu sa výskum­ní­kom poda­rilo iden­ti­fi­ko­vať niektoré vzory, ktoré sa opa­kujú vo väčšine prí­pa­dov reak­cii na konope.

 

Cítime po nej zlepšenie nálady

Mari­hu­ana obsa­huje látku zvanú tet­ra­hyd­ro­can­na­bi­nol (THC). Táto látka pôsobí na časť mozgu, ktorá je zod­po­vedná za pocit pote­še­nia. Okrem THC akti­vuje túto časť mozgu aj dobré jedlo či sex. 

 

Krát­ko­dobo roz­bú­cha naše srd­cia

Do pár minút po vdýc­hnutí mari­hu­any sa môže zrých­liť tep o 20 až 50 úde­rov za minútu. Účinky môžu pre­tr­vá­vať až po dobu 3 hodín.

 

Uti­šuje bolesť

Obsa­huje aj značné množ­stvo can­na­bi­di­olu (CBD). Aj napriek tomu, že sa z tejto látky nesfaj­číš, má tera­pe­utické účinky a dokonca je využi­teľná pri liečbe nie­kto­rých dru­hov det­skej epi­lep­sie. V kom­bi­ná­cii s THC dokáže byť efek­tív­nym pros­tried­kom na zní­že­nie chro­nic­kej bolesti. Toto je hlavný dôvod, prečo sa mari­hu­ana využíva v medi­cíne. 

V roku 2005 sa usku­toč­nila štú­dia na 58 pacien­toch s reuma­to­id­nou artri­tí­dou. Zhruba polo­vici pacien­tov bolo podané pla­cebo a dru­hej polo­vici liek na báze mari­hu­any zvaný Sati­vex. Pacienti uží­va­júci Sati­vex hlá­sili významné zní­že­nie bolesti a pokoj­nejší spá­nok.

 

Pomáha regu­lo­vať epi­lep­tické záchvaty

Účinky mari­hu­any sú skú­mané aj far­ma­ce­utic­kými spo­loč­nos­ťami, ako je naprí­klad GW Pharma. Táto spo­loč­nosť vyvi­nula liek Epi­di­olex, obsa­hu­júci CBD, ktorý ak bude schvá­lený, sa staneprvým lie­kom na det­skú epi­lep­siu svojho druhu. GW Pharma skúma vzu­ži­tie CBD aj pri liečbe Dra­ve­tovho alebo Len­nox-Gas­tau­tovho syn­drómu, čo sú vzác­nej­šie druhy det­skej epi­lep­sie.

 

Môže ovplyvniť  koordináciu

Mari­hu­ana totiž vplýva na mozo­ček a bazálne gan­gliá, časti mozgu zod­po­vedné za udr­žia­va­nie rov­no­váhy, koor­di­ná­ciu, reakčný čas a drža­nie tela. 

 

Mení náš pojem o čase

Pocity spo­ma­le­nia alebo zrých­le­nia času pat­ria medzi naj­čas­tej­šie hlá­sené účinky uží­va­nia mari­hu­any. V jed­nej štú­dii z roku 1998 boli mozgy dob­ro­voľ­ní­kov na THC nasní­mané mag­ne­tic­kou rezo­nan­ciou. Autori štú­die pozna­me­nali, že mnoho dob­ro­voľ­ní­kov malo pozme­nený tok krvi do mozočka, čo prav­de­po­dobne zohralo úlohu v ich pozme­ne­nom vní­maní času.

 

Spô­so­buje hlad

Väč­šina prí­le­ži­tost­ných fajčiarov má ten­den­ciu sa po jej užití pre­je­dať. Podľa nedáv­nej štú­die ti mari­hu­ana pre­pne mozog tak, že namiesto tíše­nia hladu pri jedení ťa bude nabá­dať, aby si jedol ešte viac. V medicíne sa používa na liečbu anorexie.

 

Narúša spo­mienky

Mari­hu­ana môže naru­šiť pamäť tým, že mení spô­sob, akým naše mozgy spra­co­vá­vajú infor­má­cie. Vedci si nie sú istí prí­či­nou tohto javu, ale zis­tili, že narúša krát­ko­dobú pamäť a to najmä u nepra­vi­del­ných faj­čia­rov.

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím