Izrael sa stáva Sili­con Val­ley s lekár­skym konope

Foto: startitup.sk
Konopkar, 27. decembra 2016

Izrael môže ísť prí­kla­dom mno­hým kra­ji­nám, ako oži­viť eko­no­miku a záro­veň pomôcť ľuďom.

Celé dni je v skel­ní­koch ria­de­ných počí­ta­čom s desiat­kami kamier moni­to­ro­va­ných vyše 200 kme­ňov uni­kát­nych rast­lín. Zavla­žo­va­nie, hno­jivo a svetlá sa neus­tále pris­pô­so­bujú, až kým nie je rast­lina v plnom kvete. Následne sú nie­koľko dní tes­to­vané ich pesto­va­teľmi, ktorí posu­dzujú, či sú rast­liny pri­pra­vené k ďal­šiemu spra­co­va­niu.

 

 

Orchi­dea? Len ťažko. Kyslý zápach konope pre­niká až do budovy, kde sídli spo­loč­nosť s náz­vom Bre­ath of Life Pharma. Tá sa usiluje, aby sa Izrael stal glo­bál­nym cen­trom pre výskum lekár­skej konope. Účinné zložky z rast­lín sú doru­čo­vané viac ako 25-tisícom, ľuďom, trpia­cim cho­ro­bami ako je rako­vina, epi­lep­sia alebo chro­nická bolesť. Počet pacien­tov sa pri­tom stále zvy­šuje, a tak sa vytvára domáci trh s hod­no­tou pre­sa­hu­jú­cou 250 mili­ó­nov eur.

Spo­loč­nosť má však medzi­ná­rodný cha­rak­ter, keďže na izra­el­skú firmu sa obra­cajú aj veľký hráči ako je USA, kde sa nesmú štú­die tohto typu vyko­ná­vať. V 29 štá­toch USA je povo­lené lekár­ske využi­tie mari­hu­any, aj napriek zákazu zo strany fede­rál­neho zákona. Nezá­leží tak, či daný štát látku zaka­zuje alebo nie, stále pôjde podľa fede­rál­neho zákona o nele­gálnu čin­nosť. Až na nie­koľko výnimiek, lekár­sky výskum mimo malých vedec­kých štúdií,nie je povo­lený. S prí­cho­dom Donalda Trumpa do Bie­leho domu sa zrejme veci tak skoro nezačnú meniť. Tu nastu­puje Izrael so svo­jimi nie prí­liš prí­snymi regu­lá­ciami, v kto­rých vidí veľa amerických firiem poten­ciál na ďalší rast.

 

 

V Izra­eli podľa vnút­ro­štát­nych pred­pi­sov môžu pacienti drogu faj­čiť a pre­hĺtať v teku­tej forme. Týka sa to zdra­vot­ných stre­dísk, ktoré boli schvá­lené vlá­dou a majú licen­cie na dis­tri­bú­ciu kve­tov a ole­jov z rast­liny. Izrael v najb­liž­ších rokoch oča­káva prí­chod mno­hých zahra­nič­ných spo­loč­ností, ktoré budú mať záu­jem za týchto pod­mie­nok vyko­ná­vať výskum. Nedos­tatku „suro­viny“ sa neobá­vajú. Dis­po­nujú množ­stvom štan­dard­ného far­ma­ce­utic­kého konope, ktoré ročne postačí aj 300 spo­loč­nos­tiam pre potreby výskumu.

Zo strany spot­re­bi­te­ľov je pri­ja­tie konope veľmi pozi­tívne čo sa týka lie­čeb­ných ale aj rekre­ač­ných úče­lov. Legálny trhu mari­hu­any sa má v glo­bál­nom merítku naozaj dariť. Oča­káva sa rast na 133 miliárd eur už v roku 2020 z 27.5 miliárd v roku 2015. Len firma Bre­ath of Life plá­nuje zvý­še­nie svo­jej skle­ní­ko­vej výroby desať­ná­sobne, a to v najb­liž­ších 12 mesia­coch. V dru­hej polo­vici budúceho roka sa chce spo­loč­nosť veno­vať najmä obja­vo­va­niu nových kme­ňov a vývoju nových lie­kov. Dúfa, že pod­mienky v Izraeli pri­lá­kajú aj pod­ni­ka­te­ľov zo zahra­ni­čia, kto­rým sa tu oplatí pod­ni­kať viac ako v USA, či už z časo­vého hľa­diska alebo z hľadiska nákla­dov.

 

 

Izra­el­ská vláda vidí konope ako eko­no­mickú prí­le­ži­tosť. Minis­ter poľ­no­hos­po­dár­stva sa vyjad­ril, že jeho minis­ter­stvo sa bude snažiť nájsť naj­lepší možný spô­sob pes­to­va­nia a násled­nej dis­tri­bú­cie lokálne vypes­to­va­ného konope. Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva tu má dokonca aj špe­ciálne odde­le­nie venu­júce sa konope a jeho lekár­skemu využi­tiu. To sa snaží o roz­ši­ro­va­nie počtu licen­cií pre pes­to­va­te­ľov, leká­rov a pacien­tov. Malo by to postu­pom času viesť k oča­ká­va­nému roz­ši­ro­va­niu miest­neho trhu a násled­nému exportu.

V Colo­rade minulý rok vzrás­tol pre­daj konope na tak­mer 1 miliardu (cca 965 mili­ó­nov eur), mari­hu­ana sa stala dru­hým naj­väč­ším zdro­jom daňo­vých príj­mov v hod­note v pre­počte 2,28 miliárd eur a tak­tiež sa vytvo­rilo 18-tisíc nových pra­cov­ných miest. Marihuana sa môže stať pre izra­el­skú eko­no­miku rov­nako dôle­ži­tou ako tech­no­lo­gické odve­tie, ktoré tvorí 40 % exportu kra­jiny. Cel­kové tržby v zahra­ničí vytvá­rajú až tre­tinu izra­el­ského hru­bého domá­ceho pro­duktu.

 

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím