Cool produkty pre nad­šen­cov mari­hu­any

Foto: startitup.sk / web
Konopkar, 18. novembra 2016

Zaká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie, a keď je zelené, mno­hým ešte viac.

V posled­nom čase sa čoraz viac ame­ric­kých štá­tov pri­kláňa k lega­li­zá­cií mari­hu­any, či už za úče­lom rekre­ač­ného využí­va­nia alebo na lekár­ske účely, ktoré mnohí využí­vajú tiež rekre­ačne. Hoci ju mnohé štáty vo veľ­kom stále zaka­zujú, ako v Štá­toch, tak aj v Európe, zdá sa, že kre­a­tív­nym ľuďom takýto zákaz v úspeš­nom biz­nise vôbec nepre­káža. Práve naopak, máme mož­nosť vidieť čoraz viac apli­ká­cií, ktoré si zjavne obľú­bia všetci nad­šenci tejto zele­nej rast­linky. Tu je 6 zau­jí­ma­vých pro­duk­tov, ktoré sa tešia čoraz väč­šej popu­la­rite práve medzi uží­va­teľmi.

 

Mea­dow
Dovoz (lekár­skej) mari­hu­any na požia­da­nie

 

meadow

 

Ak máš potvr­de­nie na uží­va­nie lekár­skej mari­hu­any, Mea­dow ti ju dove­zie priamo domov. Pokiaľ takéto potvr­de­nie zatiaľ nemáš, no mys­líš si, že naň máš nárok, môžeš si dohod­núť video­hovr s leká­rom priamo cez túto apli­ká­ciu. Dostupná je zatiaľ iba v Kali­for­nií.

 

High There
Tin­der pre milov­ní­kov can­na­bisu

 

high-there

 

Keď hovo­ríme o Tin­dri pre milov­ní­kov mari­hu­any, doslova to tak mys­líme. Zoznamka pre všet­kých, ktorí zdie­ľajú spo­ločné hobby. Je to jed­no­du­ché. Vytvo­ríš si účet, zdie­ľaš obrázky, nálady, pre­fe­ren­cie a apli­ká­cia ti podľa tohto nájde tvoju “spriaz­nenú dušu”.

 

Levo
Stroj na can­na­bis

 

levo

 

Tento prí­stroj nebol vytvo­rený za úče­lom pou­ží­va­nia čisto iba mari­hu­any. Jeho využí­va­nie je zalo­žené na tom, ako zliať olej a maslo s rôz­nymi bylin­kami. A keďže konope je tiež bylinka, asi už chá­peš, prečo sa do tohoto reb­ríčka dostal aj tento kuchyn­ský spot­re­bič. Predsa ani uží­va­te­lia mari­hu­any nechcú viac che­mi­ká­cií, ako je nevyh­nunté.

 

The Happy Crate
Snack box pre milov­ní­kov can­na­bisu

 

the-happy-crate

 

Happy Crate je balí­ček, ktorý ti spo­loč­nosť doručí každý mesiac. Balí­ček obsa­huje kopec zábavy, nápa­dov a hlavne jedla, pre­tože každý uží­va­teľ vie, že papať sa musí. Aby si mal teda dosta­tok zábavy počas uží­va­nia, Happy Crate je tu či už pre teba, alebo tvojho kamoša.

Ako vidíš, kul­túra milov­ní­kov tohto zele­ného “zázraku” sa neus­tále roz­ši­ruje a s nimi aj nové pro­dukty. Uvi­díme, čo pri­ne­sie blízka budúc­nosť.

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím