NASA dá za fajčenie trávy 160 000 eur

Foto: startitup.sk
Konopkar, 16. júna 2016

Ide o ves­mírny výskum pre astro­nau­tov, ktorý má určiť, ako by dlho­dobá neak­ti­vita vplý­vala na ich stav a kona­nie na mimo­zem­ských výpra­vách. Prečo k tomu pri­dali mari­hu­anu? A prečo nie?

Ide o dlho­dobú štú­diu, počas kto­rej budú sub­jekty naozaj len nečinne ležať a vdy­cho­vať zelené opary. Aký­koľ­vek pohyb je vylú­čený — takže ak aj ty pat­ríš medzi jedin­cov, pre kto­rých táto vidina pred­sta­vuje mokrý sen, skús šťas­tie a pri­hlás sa. Tzv. “rest stu­dies” ťa pod­ro­bia urput­nej skúške leni­vosti. No vidina vyše tisícky eur za týž­deň a podá­va­nia rôz­nych dru­hov mari­hu­any počas celej doby štú­die by ťa mohla aspoň tro­chu moti­vo­vať.

 

nasa-marihuana-vesmir

 

Par­ti­ci­panti pri­tom nemu­sia len tak bez­du­cho čumieť do stropu, naopak, majú povo­lené číta­nie, vola­nie alebo sky­po­va­nie s kama­rátmi a rodi­nou, poze­ra­nie fil­mov, či hra­nie hier. Konečne si tak neje­den sub­ject pre­čí­tať všetky knihy, na ktoré nikdy nemal čas, prejde tie urputne ťažké levely Candy Crush-u a so zná­mymi pre­be­rie aj zabud­nuté traumy z det­stva, alebo sa rovno zmieri s brat­ran­com, kto­rého už dobrú dekádu igno­ro­val. Kto­vie, čo všetko sa dá sti­hnúť za vyše dva mesiace slad­kého nič­ne­ro­be­nia. Núdzu o záu­jem­cov prav­de­po­dobne nemajú.

 

nasa-marihuana-vesmir-3

 

Aby sme ti aspoň tro­chu zosa­dili ružové oku­liare, sku­piny par­ti­ci­pan­tov budú dve. A zatiaľ čo jedna bude len ležať (okrem prvých 13-tich dní, počas kto­rých sa môžu vstať a pre­chá­dzať sa vrámci zaria­de­nia), tá druhá sa bude pra­vi­delne pod­ro­bo­vať cvi­kom vo vodo­rov­nej pozí­cii, pri­čom bude stále vdy­cho­vať mari­hu­anové výpary. Sám posúď, čo je pri­ja­teľ­nej­šie. Dokopy budú štú­die trvať nasle­dovne: pre nečin­ných 97 (z toho dní bude úplne nečin­ných) a pre cvi­čia­cich 105 dní. Maxi­mum, ktoré môžu čle­no­via nečin­nej sku­piny uro­biť, je občas dvi­hnúť nohy a zaklo­niť hlavy. Pri­ro­dzene, obe sku­piny budú pra­vi­delne mino­to­ro­vať a sle­do­vať ich krvný obeh, ner­vovú sústavu, trá­ve­nie, odol­nosť voči infek­ciám, či čin­nosť srdca.

 

nasa-marihuana-vesmir-2

 

Čo mienia vedci týmto výskumom zistiť? Aspoň približné odpovede na následné otázky, resp. dilemy:

  • ako môže tvoja meniaca sa fyzi­oló­gia ovplyv­niť určité čin­nosti na ves­mír­nych misiách
  • poro­zu­me­nie vplyvu fyzi­olo­gic­kých zmien a stavu na výkon kon­krét­nych čin­ností
  • pri­pra­viť si rie­še­nia na prí­padné osla­be­nia, ktoré fyzický stav a pro­stre­die vyvolá

Mari­hu­ana je zrejme len čereš­nič­kou na torte, ktorá sub­jekty uvoľní a sprí­jemní im tak čas strá­vený (tak­mer) abso­lút­ným nič­ne­ro­be­ním. Takže ak si dnes ešte nespra­vil nič vzne­šené pre vedu, môžeš začať. Keď nie rovno u NASA, aspoň domá­cim tré­nin­gom. 

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím