Čím viac sa marihuana legalizuje, tým menej mladým chutí

Foto: startitup.sk
Konopkar, 6. júna 2016

Nie nadarmo sa hovorí, že zaká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie. Veľká štú­dia uka­zuje, že mla­dým už tráva nechutí tak ako kedysi.

Čoraz viac ame­ric­kých štá­tov postupne začína lega­li­zo­vať mari­hu­anu, čo v mno­hých prí­pa­doch vyvo­láva vlnu odporu — pocho­pi­tene, najmä zo strany rodi­čov. Nová štú­dia, ktorá robila výskum na viac ako 216 tisíc ado­les­cen­toch, snáď mno­hých rodi­čov upo­kojí. Uka­zuje sa totiž, že odkedy sa mari­hu­ana stáva v čoraz viac štá­toch legál­nou, číslo mla­dist­vých, ktorí sa oddá­vajú jej účin­kom, naopak, klesá. Oproti tomu ale čísla stú­pajú práve u rodi­čov. A už keď niečo robia rodi­čia, asi to také „cool“ nebude. Vedúci výskum­ník Richard A. Grucza z Was­hing­ton Uni­ver­sity v St.Louis tvrdí, že výsledky štú­dií, ktoré hovo­ria o zní­že­nom uží­vaní tejto ľah­kej drogy, ich všet­kých prek­va­pili.

 

mladi-marihuana-2

 

„Nevieme, ako lega­li­zá­cia mari­hu­any ovplyv­ňuje jej mla­dých uží­va­te­ľov, ale môže to byť spô­so­bené tým, že u mno­hých deti s poru­chami sprá­va­nia je vyš­šia šanca, že dostanú pomoc už v ranom det­stve. Takže je tu men­šia prav­de­po­dob­nosť, že sa v prie­behu dospie­va­nia obrá­tia na mari­hu­anu“, hovorí Grucza a dodáva, že čokoľ­vek sa s dospie­va­jú­cimi deje, zdá sa, že pre­vá­žili aj dek­ri­mi­na­li­zá­ciu mari­hu­any.

Výskum sa sústre­dil na dáta zozbie­rané počas 12-tich rokov, zaobe­ra­júce sa úžit­kom drog u mla­dých medzi 12. a 17.rokom života, a rov­nako skú­mal aj prob­lémy súvi­siace s úžit­kom „trávy“ – u koľ­kých sa dala badať závis­losť, alebo mali prob­lémy v ško­lem či sociál­nom styku. Výskum ale uká­zal, že počet týchto prí­pa­dov sa od roku 2002 do roku 2013 zní­žil o 24%. Can­na­bis na lekár­ske účely sa po prvý raz zle­ga­li­zo­val v roku 1996. Dokonca aj počet tých, ktorí drogu za posledný rok skú­sili po prvý raz, kle­sol o 10%. Je ale málo prav­de­po­dobné, že by tento výsle­dok vzni­kol na základe lega­li­zá­cie mari­hu­any.

 

fajka-marihuana

 

Výskum­níci si tiež všimli zní­že­nie prob­lé­mov so sprá­va­ním (drobná kri­mi­na­lita, bitky, pre­daj drog). Podľa nich sú tieto fak­tory pre­po­jené a čím skôr je deťom poskyt­nutá pomoc, tým je mešia šanca, že budú mať v budúc­nosti prob­lémy s mari­hu­anou. Takže ak môžu byť tieto prob­lémy u detí skoro rozo­znané, je šanca, že sa môžu prob­lé­mom s trá­vou, ale aj alko­ho­lom a inými dro­gami, vyva­ro­vať.

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím